Facebook
Pokličite nas: +386 (0)2/333-13-17 | las.lastovica@mra.si

          
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

 

Kaj je LAS?

Lokalne akcijske skupine – LAS so lokalna partnerstva, sestavljena iz predstavnikov javnega, gospodarskega in socialnega sektorja. LASi delujejo na principu »od spodaj navzgor«, temelji na endogenih potencialih lokalnega okolje. LASi predstavljajo priložnost za lokalno prebivalstvo, podjetja in (javne) institucije, da aktivno sodelujejo pri določanju prioritet in razvojnih ciljev nekega območja.

Skladno z veljavno zakonodajo se ta partnerstva organizirajo v pogodbeni obliki – vsi člani LAS sklenejo Pogodbo o ustanovitvi (oz. naknadno pristopijo s pristopno izjavo, saj je članstvo odprto), s katero se dogovorijo za osnovna pravila medsebojnega sodelovanja. Člani LAS izmed sebe izvolijo predstavnike v organe LAS. Vsi člani lahko sodelujejo pri pripravi strategije lokalnega razvoja (SLR). To strategijo predložijo v potrditev in območje s potrditvijo strategije pridobi pravico (in tudi sredstva) za izvajanje svoje strategije. V okviru pristopa CLLD lahko za izvajanje strategije pridobijo sredstva iz različnih skladov, LAS Lastovica ima pravico do koriščenja sredstev iz EKSRP in ESRR (glej pristop CLLD).

LAS Lastovica je bil za programsko obdobje 2014-2020 ustanovljen 29.10.2015. Strategija je bila 29.1.2016 oddana na Koordinacijski odbor. SLR je bila potrjena v mesecu oktobru 2016.

 Kaj je pristop CLLD?

Pristop CLLD (Community-Led Local Development) je instrument, ki ga je Republika Slovenija uporabila za izvajanje razvoja podeželja v okviru Lokalnih akcijskih skupin – LAS v obdobju 2014-2020. Instrument ureja Uredba CLLD, ki je bila objavljena 16.6.2015, kasneje pa še večkrat dopolnjena. V okviru pristopa CLLD lahko LASi v programskem obdobju 2014-2020 vključujejo sredstva več skladov: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP), Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) ter Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR). Uredba podrobno določa pogoje, ki jih mora posamičen LAS izpolniti, da lahko koristi sredstva iz posamičnega sklada.

LAS Lastovica lahko koristi sredstva EKSRP ter ESRR. Sredstva ESRR se bodo lahko koristila v urbanih naseljih LAS (na podlagi pregleda mestnih naselij v okviru SURS (Tabela 32.1) ter Pravilnika o določitvi dodatnih drugih urbanih območij za potrebe opredelitve območij lokalnih akcijskih skupin. LAS Lastovica bo lahko sredstva ESRR koristil v urbanih naseljih: Starše, Marjeta, Miklavž, Rogoza, Spodnje Hoče, Zgornje Hoče, Slivnica in Orehova vas. Sredstev EKSRP je mogoče koristiti na celotnem območju LAS.

Vključevanje novih članov

Organi LAS Lastovica

Dokumenti za delovanje LAS