Facebook
Pokličite nas: +386 (0)2/333-13-17 | las.lastovica@mra.si

          
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

 

 

Na območju LAS so se priprave na vzpostavitev partnerstva za novo programsko obdobje 2014-2020 začele izvajati že pred zaključkom prejšnje finančne perspektive. Preveritve v tej fazi so pokazale, da v vseh prostorih: življenjskem, naselitvenem, družbene, kulturnem in delovnem prostoru na območju, ki je bilo zajeto v preveritveno fazo, obstaja interes za pripravo skupnega razvojnega programa.

Predhodne aktivnosti za pripravo skupnega razvojnega programa so potekale po principu »od spodaj navzgor«. Informacije o željah in predlogih glede nadaljnjega razvoja območja so se pridobivala na različne načine. Izvedene so bile naslednje aktivnosti:

Za namen oblikovanja LAS je upravljavec LAS že v okviru prejšnje perspektive na delavnicah in dogodkih opravil predhodno animacijo oz. preveritev interesa članov LAS, izvajalcev operacij, koristnikov projektov in ostalih udeležencev, za vključitev in aktivno sodelovanje v LAS. Na dogodkih, ki jih je izvajal LAS, so bile sproti predstavljene vse novice za prihodnjo perspektivo.

 • Z namenom, da se sprejmejo ustrezni sklepi in da se z dejavnostmi LAS seznani tudi širša javnost, so vse tri občine na svojih občinskih svetih obravnavale tematiko ustanovitve LAS in sprejele ustrezne sklepe (17.6.2015 – Občina Starše, 23.6.2015 – Občina Hoče-Slivnica, 24.6.2015 – Občina Miklavž ).
 • V mesecu julij je bil objavljen javni poziv LAS za priključitev članov, obvestilo je bilo posredovano na Koordinacijski odbor CLLD.
 • Za namen oblikovanja LAS v prihodnji finančni perspektivi je bil ustanovljen koordinaciji odbor, kamor so bili vključeni predstavniki za vsak občino (direktorji občinskih uprav oz. po potrebi tudi župani, ostali zaposleni ter drugi predstavniki), ki so imeli nalogo z upravljavcem LAS uskladiti vse potrebno za prihodno finančno perspektivo. Izvedenih je bilo več srečanj in sestankov na temo ustanavljanje novega LAS in prioritet območja: v juliju 2014 (02.07.2014), v juniju 2015 (04.06.2015), v juliju 2015 (15.07.2015 in 24.07.2015) in v oktobru 2015 (07.10.2015). Seznanili so se s pristopom CLLD v celoti, z razvojnimi možnostmi za njihovo območje in predvsem za dolgoročno – razvojno usmeritev območja, ki bo njihovim soobčanom dajala možnost razvoja svojih osnovnih in dopolnilnih dejavnosti ter dodatnega dohodka za gospodinjstva na podeželju.
 • Od julija do konca oktobra 2015 je upravljalec prejšnjega obdobja v sklopu priprave SLR izvedel zbiranje projektnih idej, ki so prav tako ponudile vpogled v potrebe in želje ter prioritete lokalnega okolja.
 • Po ustanovitvi LAS so se srečanja koordinacijskega odbora nadaljevala, izvedena so bila še srečanja 5.11.2015, 11.1.2016, 14.3.2016)
 • Z namenom pregleda posredovane strategije in potrebnih prilagoditev so bila izvedena tudi posamična srečanja z občinami (10.2.2016 – Občina Hoče-Slivnica, 24.3.2016 z Občino Starše in 21.4.2016 z Občino Miklavž).
 • Z namenom priprave podlag za strategijo so bile za širšo javnost izvedene naslednje delavnice oz. razprave:
  • 06.10.2015 delavnica Hoče-Slivnica
  • 08.10.2015 delavnica Starše
  • 09.10.2015 delavnica Miklavž
  • 14.01.2016 delavnica po volilni skupščini LAS, za celotno območje
  • 25.1.2016 – govorilne ure na Občini Miklavž
  • 25.1.2016 – razprava pred potrditvijo SLR in njenih sprememb na Upravnem odboru LAS
  • 26.1.2016 – govorilne ure na Občini Starše in Občini Hoče-Slivnica
  • 28.1.2016 – razprava pred potrditvijo SLR in njenih sprememb na 1. redni seji Skupščine
 • Dne 5.5.2016 smo na Občini Starše izvedli delavnico za oblikovanje partnerstev, kjer je bila ponovno možnost, da prisotni dajo pripombe na strategijo LAS.
 • Dne 8.6.2016 je bil LAS Lastovica in strategije na kratko predstavljena tudi na 2. Forumu nevladnih organizacij v občini Hoče – Slivnica.
 • Po prejemu zahteve za razjasnitev SLR je bila 21.7.2016 opravljena dodatna delavnica, na kateri smo prevetrili analizo in potrebe območja, preverili prioritete in specifične cilje ter kazalnike. Morda ni odveč poudariti, da je vsaka zgoraj opisana aktivnost predstavljala tudi priložnost za:
  • dajanje pripomb oz. neposredno sodelovanje pri oblikovanju strategije na dogodku,
  • sodelovanje pri razpravah o posamičnih vsebinah strategije,
  • dajanje pisnih pripomb po dogodku,
  • neformalno dajanje pripomb po dogodku, saj je bil vodilni partner vedno na voljo tudi po dogodku, za individualne razgovore.Vsi posamezniki, društva, podjetniki, družbe in lokalna skupnost so imeli možnost podati lastne pripombe, predloge, ideje in predstaviti svoje načrte ter potrebe. Nekateri pa so podali svoja mnenja in predloge tudi o tem, kaj jih v kraju moti, kaj si želijo oz. potrebujejo, ter v kakšni smeri bi želeli, da se razvija podeželje. Prav tako so imeli možnost, da podajo svoje predloge in pripombe tudi do potrditve sprememb in dopolnitev strategije vse do skupščine 2.8.2016.

Ker je SLR LAS Lastovica dokument, ki izhaja iz analize in potreb okolja (ki se nenehno spreminjajo), pričakujemo, da se bo dokument tudi v prihodnje spreminjal in dopolnjeval.

Dokumenti:

2.7.2014 – 1. sestanek z občinami

4.6.2015 koord odb

17.6.2015 obč. svet Starše-1

23.6.2015 obč. svet Hoče – Slivnica-1

24.6.2015 obč. svet Miklavž-1

15.7.2015 koord odb-1

24.7.2015 koord odb-1

6.10.2015 splošni sestanek Hoče-1-1

7.10.2015 koord odb-1

8.10.2015 splošni sestanek Starše-1

9.10.2015 splošni sestanek Miklavž-1

Javni poziv – oblikovanje LAS Lastovica-1

prezentacija – skupni sestanki-1

DSC_0013  DSC_0026 DSC_0029 DSC_0036